Programma laatste weken

11-apr Test rijen en reeksen en tentamen bespreken
12-apr Uitleg bgsin, bgcos en bgtan
15-apr Idem, herhaling gonio
16-apr Herhaling gonio
18-apr Extra materiaal  integreren
19-apr extra materiaal integreren
22-apr Opgave analyse
23-apr Opgave analyse
29-apr Opgave analyse
30-apr Opgave Analyse
02-mei Herhaling geometrie
03-mei Herhaling geometrie
06-mei Herhaling kansberekening
07-mei Herhaling kansberekening
09-mei Herhaling rijen en reeksen
13-mei Herhaling complex
14-mei Herhaling complex
16-mei Analyse met GRM
17-mei Analyse met GRM/ geometrie mert GRM
27-mei Rijen en reeksen, complex met GRM
28-mei Laatste les

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *